Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Tarieven
Ereloon en kosten /algemene voorwaarden

Bij aanvang van de zaak worden met de cliŽnt steeds duidelijke afspraken gemaakt omtrent het ereloon.

Het ereloon wordt berekend per effectief gepresteerd uur.

Dit tarief kan variŽren, ingeval van bijzondere specialisatie of hoogdringendheid en is steeds exclusief BTW.

Een lager tarief is mogelijk ingeval van insolvabiliteit of faillissement van de schuldenaar of ingeval van regelmatige opdrachten.

Voor sommige prestaties kunnen met de cliŽnt forfaitaire erelonen en onkosten afgesproken worden, zo ondermeer inzake invordering van facturen, echtscheiding door onderlinge toestemming, etc..

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Tarieven zijn steeds exclusief BTW. Ereloonnota's dienen ter kantore te worden betaald binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota, hierna zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de ereloonnota.
2. Het bedrag van de onbetaald gebleven ereloonnota zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdsverlies en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
3. Voor zover ťťn enkele ereloonnota binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota onbetaald is gebleven, worden alle ereloonnota's van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen ereloonnota's werden vereffend.
4. Enkel de Rechtbank van eerste Aanleg te GENT, de Rechtbank van Koophandel te GENT en het Vredegerecht over het 5de kanton te GENT zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor