Nl - Fr - En   

welkom
visie/profiel
voorkeurmateries
tarieven
contact
route
links
Voorkeurmateries
Echtscheidingen : Procedure 1. Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

- Beide echtgenoten hebben besloten uit de echt te scheiden
- Beide echtgenoten willen een volledig akkoord bereiken rond de kinderen, goederen en huis vooraleer ze de echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank inleiden via een EOT-verzoekschrift
- Nadat het EOT-verzoekschrift bij de rechtbank ingediend werd, moeten beide echtgenoten tweemaal verschijnen voor de Rechtbank vooraleer het huwelijk effectief ontbonden is. De eerste verschijning gebeurt ongeveer een maand na de indiening van het verzoekschrift, de tweede verschijning drie maanden na de eerste verschijning.
- Indien aangetoond kan worden dat de echtgenoten zes maanden voor de indiening van het verzoekschrift al feitelijk gescheiden waren (een andere woonplaats hadden), dan is één verschijning voldoende.
- Als op de tweede verschijning één van de partijen niet komt opdagen, of zich niet akkoord verklaart met de overeenkomst, dan kan op eenvoudige vraag van één der partijen de scheiding toch doorgezet worden en blijft de EOT-overeenkomst van kracht als voorlopige maatregel. Na een periode van feitelijke scheiding van één jaar wordt de echtscheiding alsnog uitgesproken. Deze periode gaat in vanaf de datum dat u de feitelijke scheiding kunt bewijzen OF ten laatste vanaf de datum van de eerste verschijning voor de Rechtbank.
 
privacy | info@advocatenkantoor-coorevits.be

designed by cq-lin  -  copyright 2007-2008  -  charlotte coorevits  -  advocatenkantoor